आब्दुल-बाहा

थारथि मावदिन्थिगिरि

23 मे 1844 – 28 नभेम्बर 1921

20थि जौथाइनि सिगांसिन बोसोरफोराव, आब्दुल-बाहा – बाहाउल्लाहनि देरसिन फिसाज्ला – बाहाई फोथायनायनि दैदेन्नाय मददगिरि, सासे समाजहाबा थारबिजिरनायनि देरहासार आरो सासे मुलुगनां गोजोननि थाखाय थान्दै महरै मिथिसार जादोंमोन।

खौसेथिखौ हमथानालाखिनाया बिथांनि फोरोंनायफोरनि गुदि गाहाय थांखि बादि, बाहाउल्लाहया गोनांजानाय रैखालाखिनायखौ फसंदोंमोन रोखाथिहोनो जाहाथे बिथांनि धोरोमा माब्लाबाबो एखे खाफालखौ भुगि नाङा गुबुनफोर बादि बै बाहागोफोराव गावस्राया गावसोरनि गाइसनगिरिफोरनि थैखांनाय उनाव। बिथांनि लिरबिदांफोराव, बिथाङा बयखौबो बिथोनहोदोंमोन गिदिंनो बिथांनि देरसिन फिसाज्ला निथिं, आब्दुल-बाहा, बाहाई लिरबिदांफोरनि मोन्थायगोनां बेखेवनाहोग्रा महरैल नङा नाथाय फोथायनायनि जीउथुलुंगा आरो फोरोंनाय फोरनि थार बिदिन्थिगिरि महरैबो।

बाहाउल्लाहनि एंगारलानायनि उनाव, आब्दुल-बाहानि सोमोनांथाव आखुथायनि गुणफोर, बिथांनि मिथिगियान आरो बिथांनि सिबिनाया मावथारनायाव बाहाउल्लाहनि फोरोंनायफोरनि मोनसे गोजों दिन्थिफुंनाय सुबुंथिनो गथायनाहोदोंमोन, आरो मुलुगनि जेरावबो समाजखौ गोख्रैयै फुवारनायाव गेदेर मान लाबोदोंमोन।

आब्दुल बाहाया गावनि बिफानि फोथायनायखौ फुवारनायाव आरो गोजोन आरो खौसेथिनि सान्दांथिफोरखौ दिखांनायाव गावनि खुंथायखौ गोसोहोथाबदोंमोन। जायगानि बाहाई फसंथानफोरनि फसंनायखौ बिथाङा थुलुंगाहोदोंमोन, थफिनाय सोलोंथायारि, समाजहाबा आरो रांखान्थि गुदिथायफोरखौ दैदेनदोंमोन। जोबथेजानायनि मोनसे थांना थानाय जीउ समनिफ्राय बिथाङा हगारजानाय उनाव, आब्दुल-बाहाया दावबायनायफोरनि मोनसे फारिफोर जागायजेन्दोंमोन जायखौ बिथाङा इजिप्ट, इउरोफ आरो साहा एमेरिका याव लादोंमोन। गावनि थांना थानाय जीउनि गेजेराव, गोजों नोरोमथिजों बिथाङा दिन्थिदोंमोन, जेरावबो समानैनो, समाजखान्थिनि जीउमारि आरो समाजहाबा गोदानारिनि थाखाय बाहाउल्लाहनि बोथोनहोनायखौ।

बे रावबिन्दोखौ बुफ्रुसारनाय

महरबोथि बुंफ्रुसारनायफोर

आब्दुल-बाहानि खामानि आरो थांना थानाय जीउजों गुबुन गुबुन खामानिमहरफोरनि दाथायफोरा जीउथुलुंगा होजादोंमोन, जौथाइखौ गोसोखांफिन्नो सोरगिदिं समाजफोरनि लोगोफोरजों सोरजिजादोंमोन।

नोजोरहो
Back to Top