आब्दुल-बाहानि थांना थानायनि जीउ

1844 मायथाइनि 22 मे नि मोनाबिलियाव, सुबुं जारिमिनाव मोनसे रोखा बुब्लिया जादोंमोन। इराननि शिराझ नोगोराव, बाबआ मुलुगनि थाखाय मोनसे गोदान धोरोमारि गिदिंखननि जुरिजेन्नायखौ फोसावदोंमोन।

बै एखे मोनाबिलिनि हरगेजेराव, तेहरानआव सासे गोर्लै गथ जोनोम जादोंमोन। बाहाउल्लाह, बिथांनि गावनिनो बिफानि मान आव, बिथांनि गोदान जोनोम लानाय फिसाज्लाखौ ‘आब्बास मुं दोन्दोंमोन। नाथाय, सम आव, ‘आब्बास आ सायख’दोंमोन गावखौनो गाबज्रिनो ‘आब्दुल-बाहा, “बाहानि बान्दा”, आरो, सुबुंथिखौ सिबिनायनि बिथांनि थांना थानाय जीउनि गेजेरजों, बाहाउल्लाहनि फोरोंनायफोर नि गोथां नुजाथिनाय आरो मावदिन्थिगिरि महरै मिथि जाबोदोंमोन।

उन्दैसम

आब्दुल-बाहाया सासे उन्दै मानषि महरै, 1863-1868 मायथाइयाव बिथांनि बिफानि एद्रियानोपल सिम दैखारहरजानाय समाव फटग्रापलादोंमोन।

बाबनि आगानसुरग्राफोरनि बेरेखायै हिंसायारि गाग्लोबनाया जुरियागौमानि मोनसे गिबिखाफालगोनां उन्दैसमखौ आब्दुल-बाहाया रंजादोंमोन – जायजों बाहाउल्लाहआ जोबोद मिथिसारजादोंमोन। सासे बाबि जानायनि थाखाय बाहाउल्लाहनि जोबथेजानाया बिथांनि नखरनि थाखाय मोनसे गिदिंनाय बिन्दो हांखोबोजादोंमोन। बाहाउल्लाहखौ जोबथेसालियाव नुनानै – बिथांनि खानाय आरो दारि गेंब्रुनाय, गिलिर स्टिल खल्लारनिफ्राय बिथांनि गोदोनाया भुखांनाय, जिन्ज्रिफोरजों बिथांनि देहाया दमलांदोंमोन – बिथांनि डाइन बोसोर बैसो नि फिसाज्लानि गोसो मेलेमाव मोनसे हुखुमोरजायै सान्दांथि खालामदोंमोन।

1852 मायथाइनि दिसेम्बराव, मोनब्रै दानफोरनि उनाव बाहाउल्लाहया जोबथेसालि निफ्राय हगारजादोंमोन। फ्रायनो थाबैनो, बिथांनि नखरजों इरान निफ्राय बिथाङा दैखारहरजादोंमोन। गावसोरनि जोनोम हाखौ आरोबाव बिसोर माब्लाबाबो नुनो मोनाखैमोन। बागदादआव आगान होनायाव, गुसुसुखोहाबनाय आब्दुल-बाहाया भुगिदोंमोन आरो दुखुनांदोंमोन गावनि गोर्लैगथ फंबाय मिहदि’ निफ्राय गावस्रानायाव, जाय गोब्राब दावबायनायखौ खालामनो थोजासे गाहाम नङामोन।

बागदादआव बिसोरनि सौहैखांनायनि बावैसो उनावनो, नै बोसोरफोरनि मोनसे समनि थाखाय कुर्दिस्ताननि हाजोफोराव जेब्ला बाहाउल्लाहया एंगारलांदोंमोन गुबुनमोनसे दुखुगोनां गावस्रानाया आगानलादोंमोन। बिथांनि अनजानाय बिफाया जानगारजानायजों, बाबनि लिरबिदांफोर नि सायाव फरायनाय आरो गोसोखांहाबनाय आब्दुल-बाहाया गावनि समखौ आवग्रिनालादोंमोन।

बाहाउल्लाहखौ सिबिनाय

बाहाउल्लाहया जेब्ला जोबथारनायाव गिदिंबोदोंमोन, 12 बोसोर बैसोनि हौवासाया रंजानायजों उसिफावदोंमोन। बिथांनि गोर्लै बैसो अब्लाबो, आब्दुल-बाहाया गावनि बिफानि मानथाखोखौ सोंनांगौगैयालासेनो सिनायहाखाना दंखासैमोन। बै बावैसो उननि बोसोरफोरावनो, आब्दुल-बाहाया बाहाउल्लाहनि नुजाथिथान्दै आरो बिथांनि नेहाथारि जाबोदोंमोन।

जाय बिथांनि गाज्रि लुबैदोंमोन बैसोरनि नङै-बाङै हेंथाहोनाय आरो हिंसायारि निफ्राय गावनि बिफाखौ बिथाङा रैखाहोदोंमोन आरो बैसोरनि गोसोमेलेमफोराव बै आवग्रिनाय थांखिफोर आरो बाथ्राफोरखौ गोरोंजादोंमोन गियानि रायज्लायनायजों, बिथांनि बिफानि आगानसुरग्राफोरनि बेंखनफोरनि गेजेरावनि अनगायैबो गोथारजानाय जाबोदोंमोन। जेब्ला बिथाङा उन्दैलाइमोनाव दंबायथायोमोन बिथाङा मोनसे नाइबिजिरारि लिरनाया रावनि गोरों मोनसे बोगथाबनाय आरो गोथौ मिथिगियान आरो बुजिनाय बिथांनि दंखासैखौ दिन्थिफुंदोंमोन। बिसोरनि दैखारहरजानायफोरनि गेजेराव, सोद्रोम खुंगिरिफोरजों बायदि रोखोम गोरोबथाफोरनि बिबानखौ आब्दुल-बाहायाबो आजावदोंमोन।

आक्का सिम बाहाउल्लाहनि जोबथा दैखारहरजानाय समाव, आब्दुल-बाहाया गावनि बिफाखौ रैखाथिहोनो खालामलादोंमोन, बिथांनि आगानसुरग्राफोरखौ जोथोनलानाय, नोगोराव लोमजानाय आरो निंखावरिखौ आदरलादोंमोन, आरो बिग्रायारि मावखुलिगिरिफोर, अन्थाइबिखा बेंगिरिफोर आरो बिखागैयै जोबथेगिरिफोरजों थारबिजिरनायनि जाहोनफोराव बिथांनि थाखोया आजावजादोंमोन। आब्दुल-बाहानि जीउथुलुंगानि गोसोगुवारथि, गावनिल’नङै सिबिनाय आरो गाहाय थांखियाव बावसोमनाया जाय बिथांखौ मिथिफैदोंमोन बैसोरखौ बिथांखौ मोजांमोनहोदोंमोन आरो, समआव, सुथुरफोरनि जोबोद गोब्राब गोसोनि सायावबो देरहादोंमोन।

रादायनि मिरु

बिथांनि जोबोद गोथार बिजाबआव, बाहाउल्लाहया गावनि आगानसुरग्राफोरजों मोनसे रादाय फसंदोंमोन, बिसोरखौ फोनांजाबनानै, गावनि एंगारलांखांनाय उनाव, ‘आब्दुल-बाहा निसिम गिदिंनो, जाय बिथाङा बेखेवनाहोयो बे बादियै “जाय बिथांखौ अबंलाउरिया थांखि खालामबाय, बे गोदोनि रोदा निफ्राय जाय दालाइमोन।“ आब्दुल-बाहानि बिमोन्थाइया “रादायनि मिरु” महरै बाहाउल्लाहनि गोसोजानाय आरो सुबुरुन बिलाइ खौ लाफानानै, गुबुन बिलाइफोरावबो फसंदोंमोन।

बाहाउल्लाहनि एंगारलांनाय सम निफ्रायनो, साहा आमेरिका आरो इउरोप लाफानानै, गोदान राइजोफोराव बिथांनि बिफानि फोथायथिनि गोसारहोनायखौ आब्दुल-बाहाया नोजोरहोदोंमोन। सान्जा आरो सोनाब मोन्नै निफ्राय धोरोमारिदावबायारिनि मोनसे दिदोम बोहैनाय बिथाङा आजावदोंमोन, मुलुगनि गासैबो बाहागोफोराव संदानग्राफोर आरो बाहाईफोरजों मोनसे गुवारथि खौरां हरलायनाय लाबोदोंमोन, आरो आक्कानि सुबुंखौ सिबिनायनि सासे मावदिन्थिगिरि थांनाय जीउ थांना थादोंमोन।

आब्दुल-बाहानि गोहोमखौ मेगन सानाया, बिथांनि उन्दैसिन फंबाय बाथुल – मिर्जा मुहाम्मद आलि – आब्दुल-बाहानि बिमोन्थाइ दैदेन्नायखौ आरो लोरबांखालामनो नाजानाइदोंमोन। आब्दुल-बाहानि बेरेखायै आरोबाव सन्देह फोजाखांनो नाजायो दंखानाय बिग्रायारि खुंगिरिफोरनि गोसोमेलेमफोराव होबथानायफोराव बिजाउनगोनां जाय बोसोरफोरनि उनाव लासैयैनो आलांगाजाबोनायखौ नारसिनफिनबाय थादोंमोन। बिथांखौ आरो बिथांनि बान्दायारि आगानसुरग्राफोरखौ बैफोर गाग्लोबनायफोरा गेदेर दाहा जाहोन होदोंमोनब्लाबो, बाहाई फोथायथिनि गोसारनायखौ एबा समाजनि खौसेथिखौ खहा जाबायथानाय जाहोन खालामनो बिसोर फेलेंजादोंमोन।

सोनाबहा दावबायनाय

1907 मायथाइनि सिगां सिगांनो, हाईफा सिम गावनि नखरखौ आब्दुल-बाहाया बोथ्रोदनाय जुरिदोंमोन, आक्का निफ्राय हरैफार्से रुगुंआव, जेरावहाय बिथाङा खार्मेल हाजोनि आफाङाव गंसे न’ लुना लादोंमोन। 1908 मायथाइयाव, अट्टमान राजधानीआव दावराव दावसिया उन्दै थुर्क बिग्रायखांनायाव थुंगिदोंमोन। राइजोनि गासैबो धोरोमारि आरो राजखान्थियारि जोबथेजागिरिफोरखौ सुलटानआ हगारदोंमोन आरो, दैखारहरजानाय आरो जोबथेजानायनि जि बोसोरफोर उनाव, आब्दुल-बाहाया उदां जादोंमोन।

सोमोनांथाव जुजिनायफोर अब्लाबो, बाबनि थाखाय मोनसे फबसालि नि सायाव खामानि मावनाया आवगायलांबाय थादोंमोन, हाजो साथिं लामागेजेराव, बाहाउल्लाह बिथांजोंनो मोनसे थावनिया महरहोजादोंमोन। 1909 मायथाइनि मार्चआव, बिथाङा लुखांनाय फबसालियाव बाबनि थालांनायफोरखौ दोन्नो आब्दुल-बाहाया हादोंमोन।

उननि बोसोरखौ, आब्दुल-बाहाया इजिप्ठनि थाखाय हाईफाखौ नागारदोंमोन, जेरावहाय बिथाङा बोसोरसे थाथ’दोंमोन, गावनि दिनफोरखौ थान्दैफोर, मेलेमजिबिफोर, धोरोमारि दैदेनगिरिफोर आरो खौरांगिरिफोरखौ लोगोहमनाय सम हगारनानै। 1911 मायथाइनि गोलोमबोथोर जोबनायथिं, बिथाङा इउरोपनि थाखाय जावलांदोंमोन, लण्डनसिम दावबायलांनायनि सिगां ठनन-लेस-बाईन्सनि फ्रेन्च रिसर्टआव थाथ’नानै।

1911 मायथाइनि 10 सेप्टेम्बर खालि, लण्डनआव नोगोर मन्दिर गिर्जानि जौसां निफ्राय, बिथांनि थांना थानाय जीउआव गिबि समनि थाखाय आब्दुल-बाहाया मोनसे राइजो राजा सिनायथिखौ होदोंमोन। लण्डनआव गोबाव थाथ’नाय बिथांनि उननि दानआ जोबनोरोङै मावहाबाजों बुंफबदोंमोन, बाहाउल्लाहनि फोरोंनायफोरखौ दिखांनानै आरो गोबां आथिखाल सोमोन्दैफोर आरो जेंगोनाफोराव बिसोरनि बाहायफुंनाय, राइजो राजानो राइज्लायनायफोर, खोरांगिरिफोरजों मेलफोर आरो बेकटिफोरजों मोगा मोगिफोर गेजेरजों। लण्डनआव दिनफोरा, आरो अब्लानिया फेरिस आव, मोनसे उनदाथाय दाजादोंमोन जायखौ बिथाङा गावनि दावबायनायफोरनि गासैबो गेजेराव आगानसुरगोन।

1912 मायथाइनि दुफां बोथोराव, गु दानफोरनि थाखाय जुथाइ राइजोफोर आरो खानादा निसिम आब्दुल-बाहाया दावबायदोंमोन। रुगुं निफ्राय रुगुं सिम बिथाङा दावबायदोंमोन, गासैबो थाखोफोर आरो मानथाखोफोरनि सुबुं लोगोहमनानै, खोनासंनायनि साफ्रोम रोखोमखौ सिनायथिहोनानै। बोसोरनि जोबनायाव, ब्रिटाइन सिम बिथाङा गिदिंफिन्दोंमोन आरो 1913 मायथाइनि गिबियावनो, फ्रान्स सिम, जेराव निफ्राय बिथाङा जार्मानि, हांगारि आरो अष्ट्रिया सिम आवगायलांदोंमोन, इजिप्ट सिम मे आव गिदिंफिन्नानै, आरो गोथार हा सिमआव, 1913 मायथाइनि 5 दिसेम्बर सानखालि।

आब्दुल-बाहाखौ नुग्लांदोंमोन “एस. एस. चेलटिक” जाहाज सायाव 1912 मायथाइनि 5 दिसेम्बराव इंलेण्डनि लिभारफुल नि थाखाय बिथाङा यर्क नोगोर निफ्राय जावलांदोंमोन महरै।
आब्दुल-बाहा आरो बिथांनि दावबाय लोगोफोरा फेरिसआव ईफ्फेल टावार सिङाव, 1912 मायथाइयाव।

सोनाबाव आब्दुल-बाहानि दावबायनायफोरा इउरोप आरो साहा आमेरिकायाव बाहाई समाजफोरनि दिदोम फसंनायखौ आरो बाहाउल्लाहनि फोरोंनायफोरनि गोसारनायाव रोखायैनो बाहान्दारि होदोंमोन । मोन्नैबो हादरमाफोराव, मानिजाथाव खोनासंग्राफोर निफ्राय बिथाङा मोनसे गोजौयै बाखनायलु गोजोन बरायनाय आजावदोंमोन आथिखालाव समाजखान्थिनि अबस्ताखौ सोमोन्दै गोसोहोनाय, सान्ति, आइजोफोरनि मोन्थाइफोर, हारियारि समानथि, समाज हाबा सोदांनाय आरो आखल-आखु जौगाहोनाय बे बादि सोमोन्दोफोराव बावसोमनाय महरै।

बिथांनि दावबायनायफोर समाव, आब्दुल-बाहानि रादाबा फोसावनायमोन दि सुबुंथिनि खौसेथि खालामनायनि थाखाय गोबावनि खोथाहोखानाय मुगाया फैबाय। समाजहाबा अबस्ताफोरखौ सोरजिनो गोनां जानायनि आरो सान्ति फसंनो बुहुमनां राजखान्थि आगजुफोरनि गोनांजानायखौ बिथाङा गले गले रायलायदोंमोन। बोसोरनैनि खमसिन उनावनो, मोनसे मुलुग साग्लोबनाय दावराव दावसिनि बिथांनि हुसियारहोखानायफोरा मोनसे नंगुबैथि जाबोदोंमोन।

गेदेर दावहा

‘Abdu’l-Bahá receiving knighthood for relief of distress and famine during the war, 27 April 1920

जेब्ला गिबि मुलुग दावहाया गेब्रुदोंमोन, बाइजोनि बाहाईफोरजों आब्दुल-बाहानि खौरां लाज्लायनाया फ्राय्यैनो आबुङैनो बस’ जादोंमोन। बिथांनि सोरगिदिं सुबुंनि बेसादारि आरो जीउमारि गोनांजानायफोरखौ दैदेन्नानै, फुवारथि आबादारि मावफुंनायफोर हारसिङैनो बान्जायनानै, आरो दावहानि बोसोरफोरखौ बिथाङा हगारदोंमोन, हाईफा आरो आक्कायाव गासैबो धोरोमफोरनि हावरियाफोरनि थाखाय मोनसे उखैनायनांनायखौ होबथानानै। फेलेस्थाइन नि सुबुंखौ बिथांनि सिबिनाया 1920 मायथाइनि एप्रिलआव ब्रिटिश खुंथाइ निफ्राय मोनसे नाईटहुद जों मानहोजादोंमोन।

दावहानि बोसोरफोर समाव, बिथांनि खुंनायनि जोबोद गोनांथार खामानिफोरनि मोनसे आब्दुल-बाहा दिहुन्नाया: मोन जिब्रै लाइजामफोर, जयैनो सोर्गोगुण बिथांखिनि सुबुरुनफोर महरै मिथिजादों, जीउमारि गुणफोर आरो सान्दांथिफोरखौ हांखोबोनानै साहा आमेरिकानि बाहाईफोरखौ सिनायथिहोदोंमोन आरोबाव लोगोसे मुलुगनि जेरावबो बाहाई फोरोंनायफोरखौ गोसारहोनो मावथारनाय मावनायफोर गोनांजानायखौ।

जोबथा बोसोरफोर

बिथांनि बोराय बैसोआव, हांखोबोजाथाव गोख्रों आब्दुल-बाहाया दंबाय थायोमोन। हाईफायाव बाहाईफोरनि समाजाव बिथाङा सासे अन्जानाय बिफा ल’ नङा मोन, नाथाय मोनसे बांलांनाय मुलुगनां सोमावसारनायाव बो। समाजनि थाखाय मोनसे बान्जायारि दाथाइहाबा फसंनो बिथांनि खौरांलाइआ बुहुमनां नाजानायफोरखौ दैदेन्दोंमोन। गोथार थावनियाव धोरोमारि दावबायनायफोरनि मोनसे निजिराजों बिथांनि मोगामोगिया मुलुगनि सोरगिदिं निफ्राय फोथायारिफोरखौ दैदेनलांनाय आरो थुलुंगाहोलांनायनि थाखाय गुबुन आगजुखौ जगायदोंमोन।

77 बोसोर बैसोआव 1921 मायथाइनि 28 नभेम्बर सानखालि जेब्ला बिथाङा एंगारलांदोंमोन, बिथांखौ फबनाय खुंफुंनाया सान्थ्रहायै धोरोमारि फोलेरफोरनि 10,000 दुखुथियाफोरजों नुजा फैजादोंमोन। सासे बाखनायजानाय बेकटिखौ मिथिंगायै बावनायफोरा, आब्दुल-बाहाया बाखनायजाथारदोंमोन “सैथोनि राहा” आव सासे जाय सुबुंथिखौ दैदेन्नाय महरै सासे “सान्तिनि खाम्फा” आरो “सोरां आरो गेदेदमा” नि देहा महरै।

खार्मेल हाजोनि सायाव बाबनि फबसालिनि खटाफोरनि मोनसेयाव आब्दुल-बाहानि थैसुला देहाया जिरायनो दोनजानानै दंसै।

1921 नबेम्बर, हाईफायाव आब्दुल-बाहाखौ फबनाय खुंफुंनाय।
बिथांखौ फबनाय खुंफुंनायाव सान्थ्रहायै धोरोमारि फोलेरफोरनि सा जिरोजा दुखुथियाफोरा नुजादोंमोन।
‘Abdu’l-Bahá’s mortal remains laid to rest in one of the chambers of the Shrine of the Báb on Mount Carmel.
Graphic rendering of the Shrine of ‘Abdu’l-Baha

बे रावबिन्दोखौ बुफ्रुसारनाय

Back to Top