आब्दुल-बाहानि गोनांगुण

“मोन्नोथाङै आं सासे नुबाय जायनि नुजानाया आंखौ बांसिन बोगथाबदोंमोन,” खेमब्रिदज बुहुमनां फरायसालिनि फ्रपेस्सर इदवार्द जि. ब्राउनेआ बुंदोंमोन आब्दुल-बाहाखौ लोगोहमखांनायनि उनाव । “बे मानषि आरो बिनि गोहोनि गेदेदमा सोमोन्दै रावबोयानो जाय बिखौ नुनो मोनबाय मोनसे गोनोगोथो लानो हानाय नङा।”

अब्लानिया, जायखिजाया आब्दुल-बाहानि बेकटिहारसिङै बोगथाबथि एबा जायखिजाया बिथांनि इसिंनोजोरफोरा सुफ्लंलाङो, जेरै बादि मानफोरखौ थोजासेयैनो हमदांनो हानाय नङा जेरै बादि मोनसे रुजुजायै आखुथाय धोरोमारि जारिमिनाव। बाहाई लिरबिदांफोरा बिथंखालामो दि “आब्दुल-बाहानि बेकटियाव सासे सुबुं आखुथायनि रुजुजाथावै आखुथायफोर आरो गोमोथावसुबुं मिथिगियान आरो थारथिया गलायबोजाबोदों आरो आबुङैनो गोरोबहोजादों।“

बाहाउल्लाहनि रादायनि मिरु

धोरोमारि उनमोन्थायनि सोंथिया गासैबो फोथायथिफोरावनो गोब्राब जाबोदों। जिशुश आरो मुहाम्मदनि थार उनमोन्थायगिरिफोरा सोरगिदिं रोखानङै, दिन्थिमहरै, गोथार हांखोनि बेखेवथिफोरा फारागथिसिम दैदेन्दोंमोन आरो कृष्टियानिटि आरो इस्लाम मोन्नैनि गेजेराव गोथौ गावस्रायो।

आब्दुल-बाहानि गेजेरजों रोखाथिहोनानै मोनसे मिरु जायनिथिं बयबो गिदिंथारगोन जाय बाहाउल्लाहनि आदब थांखिमोन मिजिंक आरो बुहुमनां गोजोननि बिथांनि रादाबआ गोसारल्दाहोजानाय जायो मुलुगनि मोनफ्रोम खना सिम। बे रादाया आगजुमोन जाय बाहाउल्लाहनि फोरोंनायफोरनि गोरोबथिखौ दोन्थुमदों आरो बाहाई समाजनि खौसेथिखौ रोखाहोदोंमोन। बेनि मिरु महरै आब्दुल-बाहाया गैयालासेनो, बाहाउल्लाहनि फोरमायनायनि फैलाव सोरजिलु गोहोआ सुबुंथिनिसिम बारस्लायहोहरजानाय जाबोनो हानाय नङामोन, बेनि ओंथिया आबुङै बुजिजानायबो जानाय नङामोन।

गावनि बिफानि फोथायथिनि फोरोंनायफोरखौ आब्दुल-बाहाया बेखेवनाहोदोंमोन, बेनि खान्थिफोरखौ सोदांदोंमोन, आरो बेनि खुंथाय फसंथानफोरनि मिरुवारि महरफोरखौ हांखोबोदोंमोन। मोनसे हरखाबै बाहाई समाज अरलांनायनि बिथाङा गोरोन्थिगैयै दैदेन्नाय आरो महरहोगिरिमोन। सरजाबना, बिथांनि बेकटि आरो समाजहाबा आखुदिन्थिनायाव बेबादि थारथि आब्दुल-बाहाया दिन्थिफुंदोंमोन, जाय सुबुंथिया मोनसे जोरलांनाय महरथि आगानसुरनो होजादोंमोन।

1912 मायथाइनि 5 मे, शिखाग´ फ्लाइमाउठ खनग्रेगेसनेल सार्जआव आब्दुल-बाहानि रायलायनाय।

गोनांगुदि सैथोफोरखौ फोसावनाय

बिथांनि लिरबिदांफोराव आरो बिथांनि दावबायनायफोर समाव, सान्थ्रहायै दोलोफोर आरो बेकटिफोर निसिम बो सान्नायनि दैदेनगिरिफोरनिसिम रोखा गोनांगुदि सैथोफोरखौ आब्दुल-बाहाया मेंनायगैयालासेनो फोसावदोंमोन। बैफोर सैथोफोरनि गेजेराव दंमोनः “खोमसिफोथायनाय एबा गोजामखान्थिजों होबथाजायालासेनो, उदाङै सैथोखौ नागिरना संनाय; फोथायथिनि धुहुरारि गाहायथांखि आरो गोनांगुदि खान्थिआ, दुलाराय सुबुं हारिनि खौसेथि; गासैबो दोहोरोमफोरनि गुदिगोनां खौसेथि; धोरोमारि, हारियारि, थाखो एबा माहारियारि यानो जायाथों, गासैबो महरफोरनि उदायै सान्दांथिखौ नेवसिगारनाय; दोहोरोम आरो बिगियाननि गेजेराव जाय जोरथारगोनखौ गोरोबनाय; हौवा आरो हिन्जावनि समानथि, मोन्नै गांखंफोरा जायनि सायाव सुबुंहारिनि दावआ बिरखांनो हादों; सोलोंथाय लाथारनांगौनि सिनायथिहोनाय; मोनसे बुहुमनां उफ्रा रावनि आजावनाय; धोननि बांद्रायफोर आरो निंखावरिखौ बोस्रांनाय; माहारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसिफोरनि गोरोबथानि थाखाय मोनसे मुलुगनां आफादनि फसंथान; खुलुमनायनि मानथाखोयाव, सिबिनायनि जीउथुलुंगायाव दिन्थिफुंनाय, खामानिनि फोजौखांनाय; गासैबो सुबुंफोर आरो माहारिफोरनि रैखाहोनायनि थाखाय मोनसे रैखाथि महरै दोहोरोमनि, आरो सुबुं समाजआव खुंलांनाय गाहायथांखि महरै थारबिजिरनायनि जोंखांहोनाय; आरो गासैबो मानषिहारिनि गोजौसिन थांखिलानाय महरै मोनसे अरायथा आरो बुहुमनां गोजोननि फसंनाय।“

सोरांनि बान्दा

आब्दुल-बाहाया समखौ बिथंखालामदोंमोन आरो फिनबाव जाय बिथाङा “गोजोन आरो गोरोबनायनि” फोसावदिं सासे मोन, “सुबुंथिनि खौसेथिनि सासे दिखांगिरि”, आरो “अबंलाउरिनि राइजो” सिमयाव सुबुंथिखौ गाबज्रिनायाव सासे एजेन्ट।

बिथांनो बाखनायनाय होनायनि अनगायैबो, आब्दुल-बाहाया जेब्लायबो रोखा खालामदोंमोन दि बाहाउल्लाहया बिथांनि सान्नायनि फुंखामोन।आमेरिकायाव बिथाङा लिरदोंमोन गावनि आगानसुरग्राफोर निसिम मोनसे लाइजामावः “आंनि मुङा आब्दुल-बाहा (थुनलाइयै “बाहाउल्लाहनि बान्दा”)। आंनि सोलोंथाया आब्दुल-बाहा। आंनि नंगुबैथिया आब्दुल-बाहा। आंनि बाखनायनाया आब्दुल-बाहा। बोरसारस्रिजानाय थारथियाव आवग्रिनाया आंनि जोंसारनाय आरो मोदानफबनाय मुखुद, गासैबो सुबुं हारिखौ सिबिनाया आंनि अरायथि दोहोरोम…। जेबो मुं, जेबो बिमुं, जेबो रायखांनाय, जेबो बाखनायनाय आंहा गैजाया, आब्दुल-बाहानि अनगायै, माब्लाबाबो जेबो जानाय नङा। बेयो आंनि लुबैहाबलांनाय। बेयो आंनि देरसिन लुबैथाबनाय। बेयो आंनि अराय थांना थानाय जीउ। बेयो आंनि अरायनि जोंसार।“

बे रावबिन्दोखौ बुफ्रुसारनाय

Back to Top